هاست سی پنل ابری

لینوکس / سی پنل / لایت اسپید / هتزنر آلمان

پلن CPA

فضای ۱۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
دامنه رایگان ندارد

پلن CPB 4 متاح

فضای ۲۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
دامنه رایگان ندارد

پلن CPC 5 متاح

فضای ۳۰۰۰ مگابایت
ترافیک ماهانه نامحدود
دامنه رایگان ندارد